سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

میگفت:

فاطمیه اول میشود جشن عروسی گرفت!

گفتم اگر اقوامت فوت میکرد-

میشد؟

گفت سرش را میبرم !

گفتم: عجب!

محرم دل را جلا داد و فاطمیه...

به غرورم برخورد.