سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

از تو میگریم و این گریه سرآغاز من است ...
پی نوشت:
سرآغاز جوانیمان، جوانی، جوان حسین ع بود که پرپر شد ...
بلاتکلیف این مردم!
که تا نیایی شمشیرهایمان در غلاف زنگ میزند!
پی نوشت:
البته فکر میکنم اگر چند سال دیگر به غیبتت ادامه دهی،
جنگ از یادمان بکلی رود و تو بر ما غلبه کنی!
آقا نیا...
این روزها بیشتر علیه توئیم تا علی الحق باشیم...
به استناد خودم!


دیروز رسولشان بود و امروز دشمنشان ...

این ها با علی اش مشکل داشتند ...

فقط اسمش عوض شده بود !

حالا رسولشان اسمش علی شده بود و بخاطر اسمش ،دشمنشان ...

به اذعان قاتلان.