سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۱۲۳ مطلب توسط «حسام محرابیان» ثبت شده است

دروغ میگفت، چوپانی که خود را ناجی گوسفندان میخواند، روزی همه را قربانی کرد.

پینوشت:

گاهی مردم عدالت را فقط برای دیگران میدانند و نوبت خودشان که میرسد...عدالت را نا مشروع میخوانند!

گاهی تاوان رفاقت، خیانت است...

و لیلة القدر،

خیر من الف الشهر...

لیلة القدر،

هی فاطمه س...

بعد محسنش...

بعد کوچه...

سیاهی شب شده بود...

سیاه و کبود... .

صدا

صدا

دارد صدا میکند تو را

ماه
 خدا

صدا...!

پینوشت:

به شب آرزوهایش دل بستم!

اینجا بهشتی هم که باشی ،

مظلوم تری... .

پینوشت:

امام خمینی: شهادت بهشتی در برابر مظلومیتش ناچیز بود!!!

القلب حرم الله...

و متولیش,

رضا ع...

در پی باب رحمتی بودم،

باب الرضا ع به ذهنم رسید...

یاد باب هیئتمان افتادم!

باب هر روز عاشورا !

مرد که باشی،

خدا میکشدت و شهید صدایت میزند!

کار عشق است!

برای نجات،

پسرانم، من، پدرم و پدارنش،

نقشه ای را تقسیم میکردند...

یکی کوچه،

آن یکی گودال،

یکی همسر،

آن یکی نوزاد،

یکی غربت,

دیگری زندان...،

...

یکی گنبد،

دیگری  هم خاک,

یکی زائر،

دیگری تنها...

یکی روضه اش کل یوم و

دیگری هم مادر... ،

و هر چه از غم ها ماند،

سهم زینب (س) شد... .

پنجره باز بود و صدای مداح به گوش میرسید...

مگه میشه فاطمیه دل آسمون نگیره.