سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

الحقیر،

حسام، میم ...

طلبه ی اهل تهران ...

سررسید قبلیم(گاها)محل طراحی و خط خطی هام.