سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

دروغ میگفت، چوپانی که خود را ناجی گوسفندان میخواند، روزی همه را قربانی کرد.

پینوشت:

گاهی مردم عدالت را فقط برای دیگران میدانند و نوبت خودشان که میرسد...عدالت را نا مشروع میخوانند!

گاهی تاوان رفاقت، خیانت است...

و لیلة القدر،

خیر من الف الشهر...

لیلة القدر،

هی فاطمه س...

بعد محسنش...

بعد کوچه...

سیاهی شب شده بود...

سیاه و کبود... .

صدا

صدا

دارد صدا میکند تو را

ماه
 خدا

صدا...!

پینوشت:

به شب آرزوهایش دل بستم!

اینجا بهشتی هم که باشی ،

مظلوم تری... .

پینوشت:

امام خمینی: شهادت بهشتی در برابر مظلومیتش ناچیز بود!!!